Zmieniamy się dla Ciebie! Dla produktów Sissel, skorzystaj z darmowej dostawy zamówień powyżej 200 złotych!

Regulamin

Regulamin obowiązujący od 28.12.2022r. do pobrania i wydruku w formacie pdf

Regulamin obowiązujący od 24.09.2021r. do pobrania i wydruku w formacie pdf


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.sissel.com.pl z dn. 28.12.2022 r.

Właścicielem i podmiotem prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem www.sissel.com.pl jest Sissel Dystrybucja Bartosz Tomala z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. bpa Bednorza 2a-6, NIP: 643-119-99-72.

§1 DEFINICJE

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie i zawierająca Umowę sprzedaży z Sissel Dystrybucja;
 2. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sissel.com.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia i dokonuje zakupu Towarów;
 3. Sissel Dystrybucja – podmiot będący właścicielem i prowadzący Sklep;
 4. Towar – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie;
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru, zawarta pomiędzy Sissel Dystrybucja a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Czas realizacji Zamówienia – okres jaki upływa od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia (w przypadku płatności gotówką przy dostawie Towaru), od momentu wpłynięcia należności na rachunek bankowy Sissel Dystrybucja (w przypadku przedpłaty przelewem) lub od momentu poprawnego zakończenia płatności w elektronicznym systemie płatności (w przypadku skorzystania z systemu Przelewy24) do momentu wysyłki Towaru do Klienta;
 8. Użytkownik - użytkownik internetu, odwiedzający i korzystający ze strony Sklepu;
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu, składania Zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu, skierowany do Klientów będących konsumentami (w tym przedsiębiorców będących osobą fizyczną, zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz przedsiębiorców, chyba że postanowienie Regulaminu wyraźnie wskazuje, że dotyczy wyłącznie konsumentów lub przedsiębiorców.

§2 INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie oraz zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu to:
  1. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript lub
  2. przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript;
  3. minimalna rozdzielczość ekranu to 1024 x 768 pikseli.
 3. Klientowi zakazuje się dostarczania treści niezgodnych z prawem oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie i uciążliwy dla innych Klientów.
 4. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone na stronach internetowych Sklepu są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
 6. Informacje o Towarach prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Do każdego zakupu wystawiany jest paragon. Podczas procedury składania Zamówienia Klient może zgłosić chęć otrzymania faktury VAT.
 8. Użytkownicy i Klienci Sklepu mogą kontaktować się z Sissel Dystrybucja:
  1. telefonicznie: 22 833 53 33 lub 601 252 690 (pn.-pt. w godz. 9:00-16:00);
  2. korzystając z poczty elektronicznej: przesyłając wiadomość na adres kontakt@sissel.com.pl.

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia w Sklepie można dokonać w następujący sposób:
  1. na stronie internetowej sissel.com.pl: wypełniając formularz Zamówienia;
  2. pocztą elektroniczną: wysyłając na adres kontakt@sissel.com.pl Zamówienie, zawierające dane wystarczające do jego realizacji tj. ilość i rodzaj Towarów, imię i nazwisko (nazwę firmy), adres, adres poczty elektronicznej, adres dostawy, dane do faktury, numer telefonu kontaktowego oraz określenie sposobu płatności i wysyłki;
  3. telefonicznie: składając Zamówienie pod numerem 22 833 53 33 lub 601 252 690.
 2. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu, należy dokonać wyboru Towarów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta dokonywany jest przez ich dodanie do Koszyka.
 4. W trakcie procedury Zamawiania Klient wybiera odpowiednią formę przesyłki i płatności oraz uzupełnia dane konieczne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności imię i nazwisko (nazwę firmy), adres, adres poczty elektronicznej, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego oraz numer NIP (w przypadku firmy).
 5. Do zakończenia procedury Zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu Sklepu przez Klienta.
 6. Procedura składania Zamówienia kończy się w chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę”.
 7. W trakcie składania Zamówienia (do chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę”) Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towarów.
 8. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z Sissel Dystrybucja.
 9. Po dokonaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „przedpłata przelewem bankowym”, do wiadomości dołączona jest faktura pro-forma zawierająca dane niezbędne do przelewu.
 10. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, o której mowa w §3 pkt. 9.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia wraz z Regulaminem.

§4 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA TOWARÓW

 1. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 21 dni roboczych od momentu:
  1. otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia (w przypadku płatności gotówką przy dostawie Towaru);
  2. wpłynięcia należności na rachunek bankowy Sissel Dystrybucja (w przypadku przedpłaty przelewem);
  3. poprawnego zakończenia płatności w elektronicznym systemie płatności Przelewy24.
 2. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w podanym terminie, Klientowi zostanie zaproponowany nowy termin realizacji Zamówienia lub Klient będzie mógł skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 3. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Dostawa Towarów do Klienta odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej i paczkomatów.
 5. Koszty dostawy zostają wskazane Klientowi na stronie informacyjnej Sklepu dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia.
 6. Odbierając przesyłkę Klient:
  1. będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, a od 1 stycznia 2021 roku i dla Umów zawartych od tego dnia również Klient będący osobą fizyczną, zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, można sporządzić elektroniczny protokół szkody (na stronie https://inpost.pl/protokol) lub protokół szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej. Protokół powinien wówczas być przygotowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez Klienta oraz pracownika firmy kurierskiej.
  2. niebędący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, a od 1 stycznia 2021 roku i dla Umów sprzedaży zawartych od tego dnia również Klient niebędący osobą fizyczną, zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, obligatoryjne jest sporządzenie elektronicznego protokołu szkody (na stronie https://inpost.pl/protokol) lub protokołu szkody, spełniającego warunki opisane w §4 pkt. 6 a. Sporządzony przy odbiorze przesyłki Protokół Szkody jest podstawą postępowania reklamacyjnego.

§5 CENY TOWARÓW I METODY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Towarów zostały wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 2. Informacja o cenie Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do momentu zakończenia realizacji Zamówienia.
 3. Klient może dokonać płatności za zakupione Towary w następujący sposób:
  1. gotówką przy dostawie Towaru – płatne pracownikowi firmy kurierskiej (tylko przy Zamówieniach do kwoty 5000 złotych brutto);
  2. przelewem na rachunek bankowy Sissel Dystrybucja;
  3. korzystając z elektronicznego systemu płatności Przelewy24.
 4. W przypadku wybrania płatności przelewem na rachunek bankowy Sissel Dystrybucja lub płatności elektronicznej Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku wybrania płatności gotówką przy dostawie Produktu, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 5. Obsługę płatności elektronicznych dokonywanych za pośrednictwem systemu Przelewy24 prowadzi PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-198 Poznań, przy ul. Pastelowej 8 - krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, o kapitale zakładowym w wysokości 5 476 300 zł, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-236-98-87.

§6 UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego oraz Klientowi będącemu osobą fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.
 3. Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy jest złożenie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (Sissel Dystrybucja, ul. ks. bpa Bednorza 2a-6, Budynek D, 40-384 Katowice, tel. 22 833 53 33 lub 601 252 690, email kontakt@sissel.com.pl) przed upływem terminu określonego w §6 pkt. 2.
 4. Klienci mogą odstąpić od Umowy sprzedaży korzystając z formularza udostępnionego przez Sissel Dystrybucja.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w przypadku Umów sprzedaży, których przedmiotem są:
  1. Towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. Towary wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru na adres Sklepu (w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient przekazał informację o odstąpieniu od Umowy zgodnie z §6 pkt. 3). Termin jest zachowany, jeśli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 7. Dołączenie do zwracanego Towaru kompletu dokumentów ułatwi i przyspieszy procedurę odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 8. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (opakowania i odesłania) na adres Sklepu ponosi Klient.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli jest ono wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sissel Dystrybucja dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 11. Sissel Dystrybucja może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru lub dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).
 12. Jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towarów dostępny w Sklepie, Sissel Dystrybucja nie zwraca Klientowi poniesionych przez Niego dodatkowych kosztów dostawy.
 13. Zwrot należności przez Sissel Dystrybucja nastąpi przy użyciu takiej samej metody płatności z jakiej korzystał Klient w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§7 REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Sissel Dystrybucja odpowiada wobec Klientów za wady fizyczne lub prawne Towarów zakupionych na podstawie Umów sprzedaży zawartych do dn. 31 grudnia 2022 r. w ramach rękojmi za wady, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym w brzmieniu obowiązującym do dn. 31 grudnia 2022 r.
 2. Odpowiedzialność Sissel Dystrybucja z tytułu rękojmi za wady Towarów będących przedmiotem Umów sprzedaży zawartych od dn. 1 stycznia 2023 r. wobec Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego oraz Klientów niebędących osobami fizycznymi zawierającymi Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaje wyłączona.
 3. Sissel Dystrybucja odpowiada wobec Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego oraz Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży (zobowiązującą do przeniesienia własności Towaru na konsumenta) zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy sprzedaży zawartej od dnia 1. stycznia 2023 r. na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g.
 4. Reklamacje można składać w formie pisemnej:
  1. na adres Sklepu: Sissel Dystrybucja, ul. ks. bpa Bednorza 2a-6, Budynek D, 40-384 Katowice;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sissel.com.pl
 5. Zgłoszenie reklamacyjne może zawierać:
  1. informację o rodzaju Towaru, będącego przedmiotem reklamacji, numerze Zamówienia i dacie zawarcia Umowy sprzedaży;
  2. informację o okolicznościach, rodzaju i dacie wystąpienia braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży;
  3. żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy sprzedaży;
  4. dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.
 6. Sissel Dystrybucja zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej złożenia.

§8 GWARANCJA JAKOŚCI

 1. Sissel Dystrybucja udziela gwarancji na Towary prezentowane w Sklepie.
 2. Warunki gwarancji określone są szczegółowo w kartach gwarancyjnych oraz w opisach poszczególnych Towarów.

§9 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sissel Dystrybucja podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić Sissel Dystrybucja o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu w formie pisemnej:
  1. na adres Sklepu: Sissel Dystrybucja, ul. ks. bpa Bednorza 2a-6, Budynek D, 40-384 Katowice
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sissel.com.pl
 3. Sissel Dystrybucja zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§10 OPINIE O TOWARACH I SKLEPIE

 1. Opinie o Towarach na stronie Sklepu może zamieszczać każdy Użytkownik Sklepu.
 2. Sissel Dystrybucja nie weryfikuje, czy zamieszczona opinia o Towarze pochodzi od Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Towaru w Sklepie.
 3. Użytkownicy, dodając opinię o Towarach, zobowiązani są do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 4. Sissel Dystrybucja w szczególności zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji opinii o Towarze, które mają charakter wulgarny, obraźliwy lub nawołujący do nienawiści, zawierają treści reklamowe, dane osobowe, adresowe lub linki do innych stron internetowych, naruszają prawa osób trzecich lub nie dotyczą opiniowanego Towaru.
 5. Wystawienie opinii o Towarze przez Użytkownika następuje przez wypełnienie i przesłanie formularza dodania opinii o Towarze w Sklepie. Formularze udostępnione są Użytkownikom na stronach Towarów i wymagają umieszczenia następujących danych:
  1. oznaczenie autora opinii;
  2. treści opinii;
  3. oceny Towaru (w skali od 1 do 5 gwiazdek)
 6. Przesłane opinie o Towarze przed ich opublikowaniem na stronie Sklepu są niezwłocznie sprawdzane przez Sissel Dystrybucja pod kątem zgodności z Regulaminem.
 7. Po sprawdzeniu zgodności z Regulaminem, opinia Użytkownika zostaje opublikowana na stronie Sklepu.
 8. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące opublikowanych opinii o Towarach oraz ich sprawdzenia należy zgłaszać zgodnie z zasadami określonymi w §9.
 9. Klienci, którzy podczas składania Zamówienia wyrazili zgodę na dokonanie oceny w ramach programu Zaufane Opinie Ceneo, mogą również zamieszczać opinie o Towarach i Sklepie w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Sissel Dystrybucja – Ceneo (prowadzonym przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-202) przy ul. Legnickiej 48A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, kapitał zakładowy: 5 000 000 złotych, NIP 525-26-74-781), korzystając z formularza umożliwiającego dodanie opinii o Towarze i Sklepie, do którego indywidualny link przesyłany jest po zawarciu Umowy sprzedaży na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Opinia o Sklepie i Towarze w serwisie Ceneo może być wystawiona wyłącznie przez osobę będącą Klientem Sklepu, która dokonała zakupu Towaru, i jest oznaczona w serwisie Ceneo jako „Zaufana opinia”. Szczegółowe zasady zamieszczania opinii w serwisie Ceneo znajdują się w Regulaminie świadczenia usług dla użytkowników Ceneo.
 10. Sissel Dystrybucja:
  1. nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania opinii o Towarach i Sklepie;
  2. nie modyfikuje opinii o Towarach i Sklepie;
  3. publikuje zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie o Towarach, o ile spełniły one warunki weryfikacji określone w pkt. 6;
  4. nie publikuje i nie zamieszcza sponsorowanych opinii o Towarach i Sklepie.

§11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych przez Sklep znajdują się w Polityce Prywatności.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Sissel Dystrybucja a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, a od 1 stycznia 2021 roku i dla sporów wynikających z Umów sprzedaży zawartych od tego dnia również Klientem będącym osobą fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą lecz nie posiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W razie zaistnienia sporu pomiędzy Sissel Dystrybucja a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, Klient może skorzystać również z pozasądowych, polubownych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (m. in. mediacji przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub z możliwości wszczęcia postępowania za pośrednictwem unijnej platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Sissel Dystrybucja a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy ze względu na miejsce prowadzonej działalności gospodarczej przez Sissel Dystrybucja. Niniejsze postanowienie od 1 stycznia 2021 roku i dla sporów wynikających z Umów sprzedaży zawartych od tego dnia nie ma zastosowania do Klientów będących osobą fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą lecz nie posiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta i inne właściwe przepisy prawa polskiego.