Zmieniamy się dla Ciebie! Skorzystaj z darmowej dostawy zamówień powyżej 200 złotych!

Regulamin

Regulamin obowiązujący od 24.09.2021r. do pobrania i wydruku w formacie pdf


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.sissel.com.pl z dn. 24.09.2021 r.

Sklep internetowy działający pod adresem www.sissel.com.pl prowadzony jest przez Sissel Dystrybucja Bartosz Tomala z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. bpa Bednorza 2a-6, NIP: 643-119-99-72

§1 DEFINICJE

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Towarów;
 2. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sissel.com.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia i dokonuje zakupu Towarów;
 3. Sissel Dystrybucja – podmiot będący właścicielem i prowadzący Sklep;
 4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie;
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sissel Dystrybucja a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Czas realizacji Zamówienia – okres jaki upływa od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia (w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru), od momentu wpłynięcia należności na rachunek bankowy Sissel Dystrybucja (w przypadku przedpłaty przelewem) lub od momentu poprawnego zakończenia płatności w elektronicznym systemie płatności (w przypadku skorzystania z Dotpay) do momentu wysyłki Towaru do Klienta.

§2 INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie oraz zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu to:
  1. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript lub
  2. przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript;
  3. minimalna rozdzielczość ekranu to 1024 x 768 pikseli.
 3. Klientowi zakazuje się dostarczania treści niezgodnych z prawem oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie i uciążliwy dla innych Klientów.
 4. Wszystkie produkty prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone na stronach internetowych Sklepu są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
 6. Informacje o Towarach prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Do każdego zakupu wystawiany jest paragon. Podczas procedury składania Zamówienia Klient może zgłosić chęć otrzymania faktury VAT.

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia w Sklepie można dokonać w następujący sposób:
  1. na stronie internetowej sissel.com.pl : wypełniając formularz Zamówienia;
  2. pocztą elektroniczną: wysyłając na adres kontakt@sissel.com.pl Zamówienie, zawierające dane wystarczające do jego realizacji tj. imię i nazwisko/nazwę, adres dostawy oraz określenie sposobu płatności i wysyłki, dane do faktury;
  3. telefonicznie: składając Zamówienie pod numerem 22 833 53 33 lub 601 252 690.
 2. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu, należy dokonać wyboru Towarów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta dokonywany jest przez ich dodanie do Koszyka.
 4. W trakcie procedury Zamawiania Klient wybiera odpowiednią formę przesyłki i płatności oraz uzupełnia dane konieczne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności imienia, nazwiska, adresu, adresu dostawy.
 5. Do zakończenia procedury Zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu Sklepu przez Klienta.
 6. Procedura składania Zamówienia kończy się w chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę”.
 7. W trakcie składania Zamówienia (do chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę”) Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towarów.
 8. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z Sissel Dystrybucja.
 9. Po dokonaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „przedpłata przelewem bankowym”, do wiadomości dołączona jest faktura pro-forma zawierająca dane niezbędne do przelewu.
 10. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, o której mowa w §3 pkt. 9.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia.

§4 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA TOWARÓW

 1. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 21 dni roboczych od momentu:
  1. otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia (w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru);
  2. wpłynięcia należności na rachunek bankowy Sissel Dystrybucja (w przypadku przedpłaty przelewem);
  3. poprawnego zakończenia płatności w elektronicznym systemie płatności Dotpay.
 2. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w podanym terminie, Klientowi zostanie zaproponowany nowy termin realizacji Zamówienia lub możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 3. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Dostawa Towarów do Klienta odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej i paczkomatów.
 5. Koszty dostawy zostają wskazane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
 6. Odbierając przesyłkę Klient:
  1. będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, a od 1 stycznia 2021 roku i dla Umów zawartych od tego dnia również Klient będący osobą fizyczną, zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, można sporządzić elektroniczny protokół szkody (na stronie https://inpost.pl/protokol) lub protokół szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej. Protokół powinien wówczas być przygotowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez Klienta oraz pracownika firmy kurierskiej.
  2. niebędący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, a od 1 stycznia 2021 roku i dla Umów sprzedaży zawartych od tego dnia również Klient niebędący osobą fizyczną, zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, obligatoryjne jest sporządzenie elektronicznego protokołu szkody (na stronie https://inpost.pl/protokol) lub protokołu szkody, spełniającego warunki opisane w §4 pkt. 6 a. Sporządzony przy odbiorze przesyłki Protokół Szkody jest podstawą postępowania reklamacyjnego.

§5 CENY TOWARÓW I METODY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Towarów zostały wyrażone w złotych polskich w kwotach netto i brutto (zawierających podatek VAT).
 2. Informacja o cenie Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do momentu zakończenia realizacji Zamówienia.
 3. Klient może dokonać płatności za zakupione Towary w następujący sposób:
  1. gotówką przy odbiorze Towaru – płatne pracownikowi firmy kurierskiej (tylko przy Zamówieniach do kwoty 5000 złotych brutto);
  2. przelewem na rachunek bankowy Sissel Dystrybucja;
  3. korzystając z elektronicznego systemu płatności Dotpay.
 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

§6 UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od momentu dostarczenia Towaru do Klienta lub wskazanej przez Niego osoby trzeciej.
 2. Warunkiem odstąpienia od Umowy sprzedaży jest wysłanie do Sklepu (Sissel Dystrybucja, ul. ks. bpa Bednorza 2a-6, Budynek D, tel. 22 833 53 33 lub 601 252 690, email kontakt@sissel.com.pl) pisemnego Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu określonego w §6 pkt. 1.
 3. Klienci mogą odstąpić od Umowy sprzedaży korzystając z formularza udostępnionego przez Sissel Dystrybucja.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w przypadku Umów, których przedmiotem są:
  1. Towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. Towary wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru (do 14 dni od złożenia Oświadczenia, o którym mowa w §6 pkt. 2). Dołączenie do zwracanego Towaru kompletu dokumentów ułatwi i przyspieszy procedurę odstąpienia od Umowy.
 6. Koszt opakowania i odesłania Towaru na adres Sklepu ponosi Klient.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli jest ono wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sissel Dystrybucja dokona zwrotu wpłaconej przez Klienta należności niezwłocznie, w terminie do 14 dni od otrzymania od Klienta Oświadczenia, o którym mowa w §6 pkt. 2. Sissel Dystrybucja może wstrzymać się ze zwrotem należności do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).
 9. Jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towarów, Sissel Dystrybucja nie zwraca Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostawy.
 10. Zwrot należności przez Sissel Dystrybucja nastąpi przy użyciu takiej samej metody płatności z jakiej korzystał Klient, chyba że zgodzi się on na inny sposób zwrotu.
 11. Zawarte w niniejszym paragrafie Regulaminu postanowienia dotyczące Klienta będącego konsumentem stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 roku i dla Umów zawartych od tego dnia również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§7 REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Sissel Dystrybucja jako sprzedawca odpowiada wobec Klientów za wady fizyczne lub prawne sprzedanych Towarów w ramach rękojmi za wady, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej (na adres Sklepu lub poczty elektronicznej Sklepu).
 3. Sissel Dystrybucja zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej złożenia.

§8 GWARANCJA JAKOŚCI

 1. Sissel Dystrybucja udziela gwarancji na Towary prezentowane w Sklepie.
 2. Warunki gwarancji określone są w kartach gwarancyjnych oraz w opisach poszczególnych Towarów.

§9 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sissel Dystrybucja podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sissel Dystrybucja w formie pisemnej (na adres Sklepu lub poczty elektronicznej Sklepu) o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
 3. Sissel Dystrybucja zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych przez Sklep znajdują się w Polityce Prywatności.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Sissel Dystrybucja a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, a od 1 stycznia 2021 roku i dla sporów wynikających z Umów sprzedaży zawartych od tego dnia również Klientem będącym osobą fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą lecz nie posiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W razie zaistnienia sporu pomiędzy Sissel Dystrybucja a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, Klient może skorzystać również z pozasądowych, polubownych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (m. in. mediacji przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub z możliwości wszczęcia postępowania za pośrednictwem unijnej platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Sissel Dystrybucja a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy ze względu na miejsce prowadzonej działalności gospodarczej przez Sissel Dystrybucja. Niniejsze postanowienie od 1 stycznia 2021 roku i dla sporów wynikających z Umów sprzedaży zawartych od tego dnia nie ma zastosowania do Klientów będących osobą fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą lecz nie posiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta i inne właściwe przepisy prawa polskiego.